Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Liaocheng Habo Import and Export Co., Ltd.” ylmy gözleg we ösüş, önümçilik we önümçilik, marketing we tehniki hyzmatlary birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Içerki rulonly podşipnikler, çuňňur çyzykly podşipnikler, öz-özüni düzýän top podşipnikleri, silindr görnüşli rulmanlar, öz-özüni sazlaýjy rolikli podşipnikler, burç kontakt şar podşipnikleri, zyňylýan top podşipnikleri, zyňylýan rulonlar, ýörite podşipnikler, poslamaýan polat podşipnikler doly we ýerlikli bahasy.Iň köp satylýan sarp ediş bazary, sarp edijileriň arasynda has ýokary statusa eýe, uzak möhletleýin durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin kompaniýa we birnäçe bölek satyjylar we agentler.

Taper Roller Bearing (Metric)-decompose
Taper Roller Bearing (Metric)-positive

Arza

Önümler elektroniki enjamlarda, elektrik gurallarynda, lukmançylyk enjamlarynda, sport enjamlarynda, agaç işläp bejermekde, gaplaýyş maşynlarynda, azyk tehnikasynda, çaphana enjamlarynda, dokma tehnikasynda, ýeňil senagat tehnikasynda we awtomatlaşdyryş enjamlarynda giňden ulanylýar."Takyklyk bilen iş gurmak, hil boýunça ýeňiş gazanmak, uzak wagtlap marka döretmek we müşderileriň kanagatlanmagyny üpjün etmek" kärhanasynyň ruhuna laýyklykda kompaniýa häzirki zaman dolandyryş tertibini hemmetaraplaýyn amala aşyrýar.

Electronic machinery

Elektron enjamlary

Electric tool

Elektrik guraly

Medical machinery

Lukmançylyk enjamlary

Sports equipment

Elektrik guraly

Woodworking machinery

Agaç enjamlary

 • Automation equipment

  Awtomatlaşdyryş enjamlary

 • Food machinery

  Iýmit enjamlary

 • Light industrial machinery

  Lighteňil senagat enjamlary

 • Packaging machinery

  Gaplamak üçin enjamlar

 • Printing machinery

  Çap ediş enjamlary

 • Textile machinery

  Dokma enjamlary

Üstünliklerimiz

Önümiň hilini üpjün etmek üçin kompaniýa import edilýän rulman önümçilik liniýalaryny we podşipnik synag enjamlaryny hödürledi we kämillik üçin hemişe çalyşýar.Önümleriň ýokary takyk ömri we ýokary tizligiň pes ses aýratynlyklarydygyna göz ýetirmek üçin köp sanly haryt maglumat toruna, dünýädäki hyzmatdaşlara eýe bolýarys, hemmeleriň ýadawsyz tagallalary bilen "hil taýdan ilkinji" iş pelsepesi bize ýol açýar. Işgärler ajaýyp üstünlikler gazanyp, toparyň oňurgasy bolan ökde iş, iş ukybyna eýe.

Global partners

Global hyzmatdaşlar

Imported production line

Import edilen önümçilik liniýasy

quality first

Ilki bilen hil

Considerate service

Seresaplylyk hyzmaty

Moderate price

Orta baha

Timely supply

Wagtynda üpjün etmek

Önümiň hili, ortaça bahasy, wagtynda üpjünçiligi, oýlanyşykly hyzmaty we içerki we daşary ýurtly ulanyjylaryň köpüsi tarapyndan ISO9001 hil dolandyryş ulgamynyň işleýşini berk ýerine ýetirmekde.Ulanyjylaryň köpüsine minnetdarlyk bildirmek we hemişe bolşy ýaly goldawymyza we söýgimize has ýokary hilli önüm, birinji derejeli hyzmat, ýakyn hyzmatdaşlyk we müşderilerimiz umumy ösüşi gözleýärler!Staffhli işgärler täze we köne müşderileri içerde we daşary ýurtlarda zawodyň görkezmelerine baryp görmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarlar!Diňe iş hakda gürleşiň, siziň bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden garaşyň!