22316MB ýokary tizlikli goşa hatar sferik rolikli rulon

Gysga düşündiriş:

MB rulman, bürünç saklaýjyny kabul edýän öz-özüni sazlaýjy rolikli rulman seriýasyna degişlidir.Esasy ulanylýan saklaýjylar: möhürlenen polat plastinka saklaýjy (E goşulmasy), aýna süýümli poliamid 66 saklaýjy (TVPB goşulmasy), titrän ýagdaýlarda işlenilen bürünç gaty saklaýjy (M goşulmasy) we möhürlenen polat plastinka saklaýjy (JPA goşulmasy).Esasy ulanylyşy: kagyz öndürmek üçin enjamlar, tizligi peseldiji, **** ulagyň oky, tegelek tegelek dişli guty üçin oturgyç, rulon degirmeni, döwüji ekran, çaphana maşynlary, agaç işläp bejermek enjamlary, dürli senagat tizligini peseldýänler, dikligine öz-özüňi sazlamak oturgyç.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Specifications

Haryt bilen tanyşlyk

MB rulman, bürünç saklaýjyny kabul edýän öz-özüni sazlaýjy rolikli rulman seriýasyna degişlidir.Esasy ulanylýan saklaýjylar: möhürlenen polat plastinka saklaýjy (E goşulmasy), aýna süýümli poliamid 66 saklaýjy (TVPB goşulmasy), titrän ýagdaýlarda işlenilen bürünç gaty saklaýjy (M goşulmasy) we möhürlenen polat plastinka saklaýjy (JPA goşulmasy).

Öz-özüni deňleşdirýän rolikli podşipniklerde goşa hatar rulonlar, daşarky halkanyň umumy sferik geçelgesi we içki halkanyň rulman okuna bir burçda egilen iki ýaryş ýoly bar.Bu ussat gurluş, ony öz-özüni deňleşdirýär, şonuň üçin ýalňyşyň ýa-da egilmegiň üstünde burçy burçy we rulman gutusy oturgyjyna aňsatlyk bilen täsir etmeýär we gurnama säwligi ýa-da şahanyň egilmegi sebäpli burç ýalňyşlygy ýüze çykýar. .Rulman diňe radial ýük göterip bilmeýär, eýsem iki tarapa eksenel ýük göterip bilýär.

Esasy ulanyşlar

Kagyz ýasaýjy enjamlar, tizligi azaldýan enjam, **** ulagyň oky, togalanýan degirmen dişli gutusynyň oturgyjy, togalanýan degirmen rolik, döwüjisi, titreýän ekran, çaphana enjamlary, agaç işläp bejermek enjamlary, dürli senagat tizligini peseldýän enjamlar, oturgyç bilen dikligine öz-özüni sazlamak.

Käbir modellere giriş

Öz-özüňi sazlaýjy rolikli podşipnikler silindr görnüşli we konusly burunlara eýe, konus burunlary bolsa 1: 30 we 1: 12 bolýar. Bu görnüşli konusly rulman optiki okda ýa-da berkidiji basgançakly şkafda aňsat we çalt ýygnalyp bilner. ýeň ýa-da aýyrmak ýeňi.

Öz-özüni deňleşdirýän rolikli podşipnikleriň modelleri: öz-özüni düzýän rolikli podşipnikler (20000CC görnüşi);Dişli deşik öz-özüni deňleşdirýän rolikli rulman (20000CCK görnüşi);Öz-özüni sazlaýjy rolikli rulman (20000CC / W33 görnüşi);Deşikli deşik öz-özüni deňleşdirýän rolikli rulman (20000CCK / W33 görnüşi);Berkidiji ýeňiň üstünde oturdylan rolikli rulman (20000CCK H görnüşi);Veseňiň üstünde 6 sany öz-özüni sazlaýjy rolikli podşipnikler (20000CCK / W33 H görnüşi) bar.

K we K, K30 yzky kody bilen örtülen deşik öz-özüni deňleşdirýän rolik, KH we K30 H podşipniklerine öwrüler.Rulmanlary ýygy-ýygydan gurnamak we sökmek üçin amatly bolan optiki okda egin-eşiksiz gurnap bolýar.Rulmanyň ýag çalşygyny gowulandyrmak üçin, podşipnikiň daşky halkasy ýyllyk ýag çukury bilen üpjün edilýär we üç sany deň paýlanan nebit deşikleri bilen burawlanýar, yzky kody W33.

Esasy ulanylýan kapas

Möhürlenen polat plastinka berkidilen kapasa (E goşulmasy, Hytaýda az).Möhürlenen polatdan ýasalan gapak (CC goşulmasy), aýna süýümli poliamid 66 kafes (TVPB goşulmasy), işlenen bürünç iki bölek kapasa (MB goşulmasy).Bürünç integral kapasany (CA goşulmasy) işlemek, yrgyldy ýagdaýlarynda polat plastinka kafesini (JPA goşulmasy) möhürlemek.Wibrasiýa pursaty bürünç kapasasy (EMA goşulmasy).Şol bir gurluşda, podşipnikdäki kodlar başgaça bolup biler.

Önümiň görkezilmegi

5
7
2
4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň