Zawod lomaý lomaý rulon podşipnikleri 32322 32324 32326 Magdan enjamlary podşipnikleri

Gysga düşündiriş:

Tapylan rolikli podşipnikler aýry podşipniklerdir we podşipnikiň içki we daşarky halkalary ýaryş ýollaryny özüne çekýär.Rulmanlaryň bu görnüşi, gurlan hatarlaryň sanyna görä bir hatar, goşa hatar we dört hatar rulonly podşipnikler ýaly dürli gurluş görnüşlerine bölünýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Jikme-jiklik

No.ok. 32322 32324 32326
Rulman görnüşi Zawodyň lomaý rulon podşipnikleri
Möhürleriň görnüşi: Aç, 2RS
Material Chrome polat GCr15
Takyklyk P0, P2, P5, P6, P4
Arassalamak C0, C2, C3, C4, C5
Rulman ululygy içki diametri 0-200mm, daşky diametri 0-400mm
Keýpiň görnüşi Bürünç, polat, neýlon we ş.m.
Top podşipnik aýratynlygy Highokary hilli uzak ömür
Rulmanyň hiline berk gözegçilik edýän pes ses
Ösen ýokary tehniki dizaýn bilen ýokary ýük
Iň gymmatly bäsdeşlik bahasy
Müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin OEM hyzmaty hödürlenýär
Arza Awtoulaglar, tegelek zawodlar, magdançylyk, metallurgiýa, plastmassa enjamlary we beýleki pudaklar
Rulman paketi Palet, agaç gap, täjirçilik gaplama ýa-da müşderileriň islegi

Haryt bilen tanyşlyk

Tapylan rolikli podşipnikler aýry podşipniklerdir we podşipnikiň içki we daşarky halkalary ýaryş ýollaryny özüne çekýär.Rulmanlaryň bu görnüşi, gurlan hatarlaryň sanyna görä bir hatar, goşa hatar we dört hatar rulonly podşipnikler ýaly dürli gurluş görnüşlerine bölünýär.

Bir hatar konus rolikli okuň eksenel ýüklere garşy durmak ukyby kontakt burçuna, ýagny daşarky halka geçelgesiniň burçuna, burçy näçe köp bolsa we eksenel ýük göterijiligine baglydyr.Konus rolikli podşipniklerden iň köp ulanylýan, bir hatar konus rolikli podşipnikler.Awtoulagyň öň tigirlerinde kiçi goşa hatar konus rolikli podşipnikler ulanylýar.Uly sowuk we gyzgyn degirmenlerde we beýleki agyr enjamlarda dört hatar konus rolikli podşipnikler ulanylýar.

Önümiň artykmaçlygy

Çözüw

- Ilkibaşda müşderilerimiz bilen olaryň islegi boýunça aragatnaşyk gurarys, şonda inersenerlerimiz müşderileriň islegine we ýagdaýyna görä iň amatly çözgüt taparlar.

SYITYASAT BOLANMAK (Q / C)

- ISO ülňülerine laýyklykda, hünärli Q / C işgärlerimiz, takyk synag gurallary we içerki gözegçilik ulgamy bar, podşipnikleriň hilini üpjün etmek üçin materiallary kabul etmekden önümleriň gaplanyşyna çenli hiliň gözegçiligi her bir işde amala aşyrylýar.

Gap

- Rulmanlarymyz üçin standartlaşdyrylan eksport gaplamalary we daşky gurşaw bilen goralýan gaplama materiallary ulanylýar, müşderimiziň islegine görä ýörite gutular, bellikler, ştrih-kodlar we ş.m. üpjün edilip bilner.

LOGISTIK

- Adatça, podşipniklerimiz, agyrlygy sebäpli howa gatnawy, ekspress hem müşderilerimize zerur bolsa, okean transporty arkaly müşderilere iberiler.

Kepillik

- podşipniklerimiziň iberilen senesinden 12 aýlap material we ussatlykdaky kemçiliklerden azat bolmagyny kepillendirýäris, bu kepillik maslahat berilmeýän ulanmak, nädogry gurnamak ýa-da fiziki zeper ýetmek bilen ýatyrylýar.

Önümiň görkezilmegi

120710272
120710383
1207103832
120710265

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň