Highokary takyklykly podşipnikli awtoulag göteriji arka tigirli JXC25469C

Gysga düşündiriş:

Adaty awtoulag tigirli podşipnikler, iki sany rulonly podşipniklerden ýa-da top podşipniklerinden durýar.Rulmanlary gurnamak, ýaglamak, möhürlemek we arassalamak sazlamalary awtoulag önümçilik liniýasynda amala aşyrylýar.

Adaty awtoulag tigirli podşipnikler, iki sany rulonly podşipniklerden ýa-da top podşipniklerinden durýar.Rulmanlary gurnamak, ýaglamak, möhürlemek we arassalamak sazlamak bularyň hemmesi awtoulag önümçilik liniýasynda amala aşyrylýar. Bu görnüşli gurluş awtoulag önümçilik zawodyna ýygnamagy kynlaşdyrýar, ýokary çykdajy, ygtybarlylygy pes we awtoulag saklananda hyzmat ediş nokady, rulmany arassalamaly, ýaglamaly we sazlamaly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Jikme-jiklik

No.ok. JXC25469C
Rulman görnüşi Preokary takyklyk merkezi
Top göteriji möhürler ALLAH, ZZ, 2RS
Setir sany Jübüt hatar
Material Chrome polat GCr15
Takyklyk P0, P2, P5, P6, P4
Arassalamak C0, C2, C3, C4, C5
Şowhun V1, V2, V3
Keýp Polat kafes
Top podşipnik aýratynlygy Highokary hilli uzak ömür
JITO podşipnikiniň hiline berk gözegçilik edýän pes ses
Ösen ýokary tehniki dizaýn bilen ýokary ýük
Iň gymmatly bäsdeşlik bahasy
Müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin OEM hyzmaty hödürlenýär
Arza Dişli guty, awtoulag, azaltmak gutusy, hereketlendiriji maşynlar, magdan enjamlary we ş.m.
Rulman paketi Palet, agaç gap, täjirçilik gaplama ýa-da müşderileriň islegi boýunça
Gurşun wagty:
Mukdary (bölekler) 1 - 5000 > 5000
Gündogar.Wagt (günler) 7 Gepleşik geçirmek

Gaplamak we eltip bermek:

Gaplamak maglumatlary: Senagat;Boxeke guty + Karton + Agaç palet

Bukjanyň görnüşi: A. Plastiki turbalar paketi + karton + agaç palet
  B. Roll Pack + Karton + Agaç palet
  C. Şahsy guty + Plastiki halta + Karton + Agaç palet
Port diýen ýaly Týanjinin ýa-da Çingdao

Önümiň beýany

Adaty awtoulag tigirli podşipnikler, iki sany rulonly podşipniklerden ýa-da top podşipniklerinden durýar.Rulmanlary gurnamak, ýaglamak, möhürlemek we arassalamak sazlamak bularyň hemmesi awtoulag önümçilik liniýasynda amala aşyrylýar. Bu görnüşli gurluş awtoulag önümçilik zawodyna ýygnamagy kynlaşdyrýar, ýokary çykdajy, ygtybarlylygy pes we awtoulag saklananda hyzmat ediş nokady, şeýle hem podşipnigi arassalamaly, ýaglamaly we sazlamaly. Düwürtik merkezi podşipnik adaty burç kontakt şar rulmalarynda we rolikli rulmanlarda, onuň esasynda tutuşlygyna iki sany rulman bolar, gurnama arassalanyşyny sazlamak ýerine ýetirijiligi gowy, ýüklenip bilinmezden möhürlenen rulman üçin, ýeňil agramy, ykjam gurluşy, uly ýük göterijiligi, daşarky tigir ýagy möhürlenmesi we tehniki hyzmat we ş.m. we awtoulaglarda, ýük awtoulagynda giňden ulanylýar programmany ýuwaş-ýuwaşdan giňeltmek meýli hem bar.

Awtoulag tigirleriniň gurluşy

Geçmişde ulanylan awtoulaglar üçin tigirli podşipnikleriň iň köp sany, bir hatar çyzylan rolik ýa-da jübüt ruletleri ulanmakdy.Tehnologiýanyň ösmegi bilen awtoulag merkezlerinde awtoulag merkezleri giňden ulanyldy.Hub konsentratorlarynyň diapazony we ulanylyşy artýar we häzirki wagtda üçünji nesle ýetdi: birinji nesil goşa hatar burçly aragatnaşyk podşipniklerinden durýar.Ikinji nesliň daşyna diňe hoz bilen berkidilip bilinýän daşky geçelgesindäki rulmany düzeltmek üçin flanes bar.Awtoulagyň hyzmatyny aňsatlaşdyryň.Üçünji nesil merkezi podşipnik enjamy podşipnik enjamy we ABS gulplama garşy tormoz ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Hub merkezi içki flanes we daşarky flanes bilen bezelendir, içki flanes sürüjiniň şahasyna berkidilýär we daşky flanes tutuş rulmany birleşdirýär.

Awtoulag tigirli göteriji programmalar

Hub konsentratorynyň esasy wezipesi, konsentratoryň aýlanmagy üçin takyk görkezmeleri ýüklemek we üpjün etmekdir.Hem eksenel ýük, hem-de radial ýük bolup, örän möhüm komponent.Adaty awtoulag tigirli podşipnikler, iki sany rolikli rulmanlardan ýa-da top podşipniklerinden durýar.Rulmanlary gurnamak, ýaglamak, möhürlemek we arassalamak awtoulag önümçilik liniýasynda amala aşyrylýar.Bu gurluş, awtoulag öndürýän zawodda ýygnamagy kynlaşdyrýar, gymmaty ýokary we ygtybarlylygy pes, tehniki hyzmat ediş nokadynda awtoulag arassalanmaly, ýaglanmaly we sazlanmaly.

Awtoulag tigirli göteriji aýratynlyklary

Kärhananyň podşipnik birligi, adaty burç kontakt şar podşipnikleri we rulonly rulmanlar esasynda işlenip düzüldi.Iki sany podşipnik birleşdirýär we oňat gurnama ýerine ýetirijiligine eýe, arassalanyşy sazlamagy, ýeňil agramy, ykjam gurluşy we ýük göterijiligini ýok edip biler.Uly, möhürlenen podşipnikler daşarky konsentratorlary we tehniki hyzmat etmezden, ýag bilen öňünden ýüklenip bilner.Awtoulaglarda giňden ulanyldy we amaly kem-kemden giňeltmek meýli bar.

Önümiň görkezilmegi

1
2
3
4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary