Habarlar

 • Application of double row angular contact ball bearing

  Iki hatar burçly kontakt şar rulmasyny ulanmak

  Recentlyaňy-ýakynda, burç kontakt top rulmanlaryny we goşa hatar burç kontakt şar podşipniklerini ulanmak we olaryň artykmaçlyklary barada köp soraglaryň bardygyny gördüm.Soň bolsa, olary size hödürlärin.Köp adamlar top nurbadyny düzetmek usuly hakda pikir ederler.Top ...
  Koprak oka
 • Purpose of various bearings

  Dürli podşipnikleriň maksady

  Rulmanlaryň görnüşleri barada aýdylanda, her dürli podşipnik üçin ulanylýandygyny her kim aýdyp biler?Bu gün, dürli podşipnikleriň aýratynlyklaryny we olaryň ulanylyş meýdançalaryny bilmek üçin geliň.Rulmanlar radial podşipniklere we podşipnik podşipniklerine bölünýär ...
  Koprak oka
 • Maintenance and judgment of bearing

  Rulmanlara hyzmat etmek we höküm çykarmak

  Aýrylan rulmanyň ulanylyp bilinjekdigine ýa-da ýokdugyna göz ýetirmek üçin, podşipnik arassalanandan soň barlanmalydyr.Aýlaw ýolunyň, togalanýan ýeriň we jübütleşýän ýeriň ýagdaýyny, kapasanyň könelmegini, rulmanyň arassalanmagynyň ýokarlanmagyny we irlewanyň zeperini barlaň ...
  Koprak oka
 • Bearing material – five advantages of bearing steel

  Rulman materialy - polatdan götermegiň bäş artykmaçlygy

  Jemgyýetiň zerurlyklary bilen podşipnikler üçin barha köp material ulanylýar we polat polat, polat halka we ş.m. ulanylýar.Indi, Hytaý öz-özüne ýeterlik we eksport edip bilýän ýokary derejeli polat polatda käbir öňegidişlikler gazandy, bu bolsa Hytaýyň ýokary derejesine belli bir derejede kömek edýär ...
  Koprak oka
 • Production and market status of precision machine tool bearings at home and abroad

  Öýde we daşary ýurtda takyk maşyn gurallarynyň podşipnikleriniň önümçiligi we bazar ýagdaýy

  Içerde we daşary ýurtda takyk maşyn gurallarynyň podşipnikleriniň önümçiligi we bazar ýagdaýy Şu gün, içerde we daşary ýurtda takyk maşyn gurallarynyň podşipnikleriniň önümçiligi we bazar ýagdaýy barada pikir alyşmak isleýärin.Takyk maşyn gurallary podşipnikleriniň ýokary tehniki derejesi, ýokary goşulan gymmaty we ajaýyp prosesi bar ...
  Koprak oka
 • Three identification methods of bearing faults

  Ultalňyşlyklary götermegiň üç kesgitleme usuly

  Mehaniki enjamlaryň takyk bölegi hökmünde podşipnik, zawodyň öndürijiligini nädip ýokarlandyrmalydygy, ilkinji nobatda, mehaniki enjamlaryň öndürijiligi iň oňat bolmaly we mehaniki enjamlaryň öndürijiligi bilen iň möhüm gatnaşyklaryň biri bolmaly.Şonuň üçin faktor ...
  Koprak oka
 • Bearing tips | ceramic ball bearing

  Rulman maslahatlary |keramiki top göteriji

  Keramiki top podşipnikleri - artykmaçlyklary 1. speedokary tizlik Keramikanyň sürtülme koeffisiýenti az bolany üçin, keramiki top ýokary tizlige ýetip biler;Keramiki topuň pes dykyzlygy we ownuk merkezden gaçyryş ýüki bar, bu rulmanyň sürtülme zeperini we gyzdyrylmagyny azaldyp biler.2 ...
  Koprak oka
 • This bearing part is very common, but its function cannot be underestimated!

  Bu göteriji bölek gaty ýygydyr, ýöne onuň işine kembaha garap bolmaz!

  Rulman bar ýerinde goldaw nokady bolmaly.Rulmanyň içki goldaw nokady mil bolup, daşky direge köplenç rulman oturgyjy diýilýär.Rulmanyň ýakyn hyzmatdaşy hökmünde, podşipnik gaty adaty görünse-de, onuň roluna kembaha garamak bolmaz.Rulman ...
  Koprak oka
 • Bearing is known as the “joint of industry” and is widely used in various fields of national economy and national defense construction.

  Rulman “senagatyň bileleşigi” hökmünde bellidir we milli ykdysadyýetiň we milli goranyş gurluşygynyň dürli ugurlarynda giňden ulanylýar.

  Rulman “senagatyň bileleşigi” diýlip atlandyrylýar we milli ykdysadyýetiň we milli goranyş gurluşygynyň dürli ugurlarynda giňden ulanylýar.Bu gün, Awtoulagyň umumy komponentine - ähliumumy bilelikdäki podşipniklere göz aýlalyň.Universalhliumumy bilelikdäki rulman diýilýän zat ...
  Koprak oka
 • What should be paid attention to in the installation of high-speed motor bearing

  Speedokary tizlikli hereketlendirijini oturtmakda nämä üns bermeli

  Speedokary tizlikli hereketlendiriji rulon, takyk maşyn gurallarynyň we şuňa meňzeş enjamlaryň pyçakly rulmanydyr.Takyk maşyn gurallarynyň iş takyklygyny we hyzmat ýerine ýetirişini üpjün edýär.Gurmakda podşipnikleriň nädogry işlemegi ...
  Koprak oka
 • Ten tips for proper bearing maintenance

  Rulmanlary dogry saklamak üçin on maslahat

  Sagatlaryň, skeytbordlaryň we senagat tehnikasynyň umumylygy näme?Olaryň hemmesi aýlawly hereketlerini saklamak üçin podşipniklere bil baglaýarlar.Şeýle-de bolsa, ygtybarlylygy gazanmak üçin olar hökman bolmaly ...
  Koprak oka
 • China’s Bearing Steel Ranks First In The World For Ten Consecutive Years?

  Hytaýyň yzygiderli polat dünýäde on ýyl bäri birinji ýerde durýar?

  "Japanaponiýa metallurgiýasy" -ny gözlemek üçin dürli gözleg motorlaryny ulananyňyzda, gözlenýän ähli makalalaryň we wideolaryň Japanaponiýa metallurgiýasynyň ençeme ýyl bäri dünýäde öňde barýandygyny, Hytaýyň, ABŞ-nyň we Russiýanyň beýle gowy däldigini görersiňiz. Japanaponiýa ýaly, öwün ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2