Rulmanlary dogry saklamak üçin on maslahat

Sagatlaryň, skeytbordlaryň we senagat tehnikasynyň umumylygy näme?Olaryň hemmesi aýlawly hereketlerini saklamak üçin podşipniklere bil baglaýarlar.Şeýle-de bolsa, ygtybarlylygy gazanmak üçin olary dogry saklamaly we dogry işlemeli.Bu, uzak möhletli hyzmat ömrüni üpjün eder, şowsuzlyga we gymmat iş wagtynyň azalmagyna sebäp bolup biljek köp sanly umumy meseleleriň öňüni alar.

1. Dogry dolandyryň we saklaň
Rulmanyň içine çyglylyk, tozan ýa-da kir ýaly hapalaýjy maddalardan gaça durmak üçin olary dogry işlemeli we dogry saklamaly.Ilki bilen, podşipnikler arassa, gurak we otag temperaturasynda asyl gaplamalarynda keseligine saklanmalydyr.Rulmanlar gereksiz işlenilende, meselem, örtükleri wagtyndan öň aýrylsa, bu poslama ýa-da hapalanmalara sezewar bolup biler.Rulmanlar näzik komponentler bolup, seresaplylyk bilen seredilmelidir.Şonuň üçin taşlanan komponentleri ulanmaly däl, sebäbi bu wagtyndan öň şowsuzlyga sebäp bolup biler.

2. Hünärmen gurallaryny ulanyň
Mundan başga-da, podşipnikler ulanylanda degişli enjamlar ulanylmalydyr.Rulman gurnamak we sökmek prosesinde ulanmak üçin ýöriteleşdirilmedik gurallar gereksiz zeper ýetmegine, dişlenmegine we könelmegine sebäp bolup biler.Rulman çekijileri ýa-da induksiýa gyzdyryjylary, podşipnikler üçin ýörite döredildi.

3. Rulman jaýyny we milini barlaň
Rulmany gurmazdan ozal, jaýyň we şahanyň fiziki ýagdaýyny barlaň.Dogry gurnama usuly bilen tanyşmazdan ozal, ýüzleri arassalamak üçin ýumşak mata ulanyň.

4. Dogry dakyň
Rulmanlary guranyňyzda dogry usuly ulanmaly we bu podşipnikiň görnüşine we laýyklygyna baglylykda üýtgeýär.Radial top göteriji halkalar, ýüküň görnüşine, tizligine we yrgyldy derejesine baglylykda, süýşýän ýerlerden başlap, berk basyşlara çenli dürli armatura bilen gurnalyp bilner.Gabat gelende nädogry halka basyş etmek, togalanýan elementlere zeper ýetirip biler.Şonuň ýaly-da, aşa gowşak ýa-da aşa berk gabat gelýän, podşipnikdäki oturgyçlaryň ýa-da tegelek şkaflaryň ýa-da jaýlaryň daşyndan gutarmazlyk hem öňüni almaly.

5. ubag çalmagy dogry alyň
Rulman ýetmezçiliginiň esasy sebäplerinden biri-de ýag çalmazlygydyr.Bu nädogry çalgy ýagyny ulanmagy, şeýle hem aşa köp ýa-da gaty az ýag çalmagy öz içine alýar.Dogry çalgy, daşky gurşawyň ýagdaýyny, temperaturasyny, tizligini we ýüküni göz öňünde tutup saýlanýar.Rulman hünärmeni laýyk ýag çalşygy barada maslahat berip biler we birnäçe milligramyň içinde rulman ýagyna gözegçilik edip biler.Şeýlelik bilen, pes, adaty ýa-da ýokary ýag doldurmagy talap edýän bolsaňyz, ýag çalmagyňyzyň soňundan kynçylyk döretmejekdigini bilip arkaýyn bolarsyňyz.

6. Rulmanyň çäginden daşardaky temperaturadan gaça duruň
Polat podşipnik dizaýn edilen çäkden ýokary gyzdyrylsa, bu podşipnik materialyny hemişelik deformasiýa edip ýa-da ýumşadyp biler, netijede ýük göterijiliginiň peselmegine we enjamlaryň näsazlygyna sebäp bolup biler.Temperaturanyň işleýiş aralygyna laýyk podşipnik saýlamak ilkinji ädimdir.Yzygiderli hyzmat edişiňizde, halkalaryň, togalanýan elementleriň we kapasalaryň reňkiniň ýoklugyna göz aýlaň, sebäbi bu gyzgynlygy görkezip biler.Bu aşa işleýiş temperaturasynyň we nädogry ýaglanmagyň netijesi bolup biler we çalt ünsüňizi talap edýär.

7. Mümkin boldugyça poslamagyň öňüni alyň
Poslama podşipnikleriň tebigy duşmanydyr.Wagtyň geçmegi bilen podşipnikler çyglylyga sezewar bolsa, poslama ýüze çykar.Bu ýaryş meýdançasyna posyň we ahyrky netijede wagtyndan öň göterilmegine we enjamlaryň näsazlygyna sebäp bolup biler.Ellik geýmek derlemegiň ýa-da beýleki suwuklyklaryň podşipniklere girmezligini üpjün eder.Poslaýjy gurşaw üçin ýörite dizaýn edilende, dogry rulmany saýlamak möhümdir.Mysal üçin, möhürler bilen 316 poslamaýan polatdan ýasalan polady saýlamak, deňiz ýa-da himiki şertlerde köplenç gowy saýlawdyr.

8. Çalyşmaňyzy üns bilen saýlaň
Rulman işleýiş möhletiniň ahyryna ýetýän bolsa, podşipnikiňizi birmeňzeş ýa-da hil taýdan asyl nusgasy bilen çalşyň.Pes hilli alternatiwanyň şowsuz bolmagy we uzak möhletde enjamlaryň has gymmat düşmegine sebäp bolup biler.

9. Gözegçilik
Duýduryş alamatlary bolmazdan rulmanyň şowsuz bolmagy seýrekdir.Artykmaç ses ýa-da titremäniň ýa-da temperaturanyň ýokarlanmagy has çuňňur meseläniň alamaty bolup biler.Rulman haýsydyr bir amaly näsazlygy görkezýän bolsa, has ýakyndan gözegçilik edilmelidir.

10. Hünärmenleri çagyryň
Ahyrynda, şübhelenýän bolsaňyz, hünärmeniň kömegini alyň.Rulman hünärmeni, ýörite programmaňyz üçin iň oňat tehniki usul barada maslahat berip biler we ýüze çykýan näsazlyklary anyklamaga kömek eder.Mesele podşipniklerini hünärmenlere ibermek ýaly ýönekeý bolup biler, zerur bolsa podşipnikleriňizi barlar we ýaglar.

c7b0c19d
580d3860

Iş wagty: 30-2021-nji dekabry