Buşy götermek we rulon götermek tehnologiýasynda täze açyş bar!

Aýlawly rulmanyň ýerine ýetirilişine mehaniki ulgamyň has ýokary we has ýokary talaplary bilen dinamiki derňew usuly gözlegiň esasy ýadro tehnologiýasyna öwrüldi, şol bir wagtyň özünde Hytaýda rulon rulmasynyň öndürijiligi boýunça simulýasiýa gözlegleri giç başlandy.Rulman dinamiki simulýasiýa tehnologiýasyny çuňňur öwrenmek arkaly, podşipnik toparynyň in engineeringenerçilik merkezi köp beden dinamikasyny, dinamiki mehaniki aýratynlyklaryny we ýadawlyk ömrüniň simulýasiýasyny götermekde birnäçe gözleg üstünliklerini gazandy we statikden simulýasiýa tehnologiýasynyň hil taýdan öňe gidişligini amala aşyrdy. dinamiki.

Häzirki wagtda in engineeringenerçilik merkezi, özbaşdak işlenip düzülen programma üpjünçiligi bilen utgaşdyrylan içerki we daşarky ösen programma üpjünçiligini ulanyp, rulman dinamikasynyň modelini döredýär, togalanýan elementdäki dürli elementleriň, şol sanda togalanýan elementi, kapasany we ferrulany öz içine alýan güýji we hereket traýektoriýasyny hasaplaýar, we rulmanyň güýjüni barlaýar.Bu tehnologiýa, häzirki wagtda aragatnaşyk mehanikasy, dinamika, modal derňew we garmoniki jogap seljermesini goşmak bilen, podşipnik bilen öndürilýän podşipnikleriň ähli görnüşlerini simulirläp, hasaplap we analiz edip biler we hasaplama we derňew amallarynyň tapgyryny emele getirip biler.Esasy teoriýany we götermegiň simulýasiýa tehnologiýasyny götermegiň gözleg netijeleri giňden ulanyldy.Teoretiki derňewden başlap, kompýuteriň gözegçiligi astyndaky simulýasiýa synagyna çenli doly gözleg ulgamyny üpjün edýär, bu önümiň dizaýnyna, synag derňewine we ýalňyş diagnozyna ep-esli täsir edýär we simulýasiýa tehnologiýasy derejesi üçin pudagyň we müşderileriň ykrar edilmegini hasam gowulandyrýar. podşipnik toparynyň

xw2-1
xw2-2

Recentlyakynda, statistikalara görä, Wazhou topary 2021-nji ýylyň birinji ýarymynda girdeji bilen deňeşdirilende 29.2% ýokarlandy. Eksport sargytlary hem, iş meýdanyndaky içerki sargytlar hem ep-esli ýokarlandy.Diňe belli bir spesifikasiýaly bir hatar konusly podşipnikleriň aýlyk sargytlary 80000-den 100000 toplumyna ýetýär.Çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy we epidemiýa ýagdaýy ýaly oňaýsyz faktorlaryň öňünde kafel şaýy önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin içerki potensialyny çuňlaşdyrdy.Öndüriji we ýükleýji önümçilik liniýasynyň üýtgemegi, iş ýoluny sazlamak we köp hünärli işçini ösdürip ýetişdirmek arkaly, iş meýdanyndaky her önümçilik liniýasynyň önümçilik kuwwatynyň ýitmezligi we buýrugyň çalt öndürilmegi üpjün edilýär.

Esasy isleg hökmünde içerki isleg we içerki we halkara goşa sikller biri-birini öňe sürýärkä, Wazhou toparynyň awtoulag göteriji plastinkasy ýokary hilli ösüşiň täze nusgasyna geçýär.“Heavy Truck Bearings” -iň eksportynda öňegidişlik gazanyldy, birnäçe täze bazara üstünlikli girdi we sargytlaryň ösüş depgini 200% -den geçdi.Diňe awtoulag podşipnikleri üçin sargytlar köpelmän, eýsem ýel kuwwatly podşipnikler, goşmaça uly podşipnikler, orta we uly podşipnikler, takyk podşipnikler we Wazhou toparynyň metallurgiýa enjamlary üçin sargytlar hem yzygiderli ýokarlandy.Bu ýyl Wazhou topary "2021 masştabyny" gurmak üçin ähli tagallalary etdi.Kompaniýa "ýanwar aýynda gowy başlangyç, birinji çärýekde ýokary başlangyç we wagtyň we wezipeleriň ýarysyndan gowragy" hereketini yzygiderli amala aşyrdy.Potensialy giňeltmäge we önümçilige ýetmäge, hilini we netijeliligini ýokarlandyrmaga we esasy meseleleriň çözülmegine ünsi jemläp, kompaniýa aksiýany yzygiderli çykardy we gysga tagtany netijeli doldurdy.Шул bazar sargytlary ösmegini dowam etdirdi, önümçilik liniýasynyň netijeliligi ýokarlandy we işgärleriň girdejisi kem-kemden ýokarlandy.Firstylyň birinji ýarymynda kompaniýa geçen ýyl 29.2% ösüş gazandy.


Iş wagty: 27-nji sentýabr-27-nji sentýabr