Products
Iňlis rulonly podşipnikleri, çuňňur çukurly podşipnikleri, öz-özüni sazlaýan top podşipniklerini, silindr görnüşli rulmanlary, öz-özüni sazlaýjy rolikli podşipnikleri, burç kontakt şar podşipniklerini, zyňylýan rulmanlary, zyňylýan rulonlary, ýörite podşipnikleri we poslamaýan polat podşipnikleri we beýleki önümleri üpjün edýäris.

Önümler

 • Spot deep groove ball bearing 6000 ZZ 2RS series high speed bearing motor bearing reducer bearing silent high speed

  Sessiz ýokary tizlikli 6000 ZZ 2RS seriýaly ýokary tizlikli hereketlendiriji hereketlendiriji reduktor

  Çuňňur çyzykly rulman esasan radial ýük götermek üçin ulanylýar, ýöne köplenç radial we eksenel birleşme ýük götermek üçin hem ulanylýar.Esasanam mehaniki enjamlaryň aýlanyş tizligi gaty ýokary bolsa we zyňylýan rulmany ulanmak üçin amatly däl bolsa, podşipnik iş wagtynda tehniki hyzmat etmezden iki taraplaýyn arassa eksenel ýük götermek üçin ulanylyp bilner.Bu arzan bahadan we giň ulanylyşdan ybaratdyr.

 • Single row bearings 30202 30203 30204 30205 30206 Tapered roller rolling automotive bearings

  Roweke hatar podşipnikler 30202 30203 30204 30205 30206 Awtoulag podşipnikleri

  Tapylan rolikli podşipnikler aýry podşipniklerdir we podşipnikiň içki we daşarky halkalary ýaryş ýollaryny özüne çekýär.Rulmanlaryň bu görnüşi, gurlan hatarlaryň sanyna görä bir hatar, goşa hatar we dört hatar rulonly podşipnikler ýaly dürli gurluş görnüşlerine bölünýär.

 • Factory Wholesale Tapered Roller Bearings 32322 32324 32326 Mining Machinery Bearings

  Zawod lomaý lomaý rulon podşipnikleri 32322 32324 32326 Magdan enjamlary podşipnikleri

  Tapylan rolikli podşipnikler aýry podşipniklerdir we podşipnikiň içki we daşarky halkalary ýaryş ýollaryny özüne çekýär.Rulmanlaryň bu görnüşi, gurlan hatarlaryň sanyna görä bir hatar, goşa hatar we dört hatar rulonly podşipnikler ýaly dürli gurluş görnüşlerine bölünýär.

 • High-Precision Hub Bearing Car Bearing Rear Wheel Bearing JXC25469C

  Highokary takyklykly podşipnikli awtoulag göteriji arka tigirli JXC25469C

  Adaty awtoulag tigirli podşipnikler, iki sany rulonly podşipniklerden ýa-da top podşipniklerinden durýar.Rulmanlary gurnamak, ýaglamak, möhürlemek we arassalamak sazlamalary awtoulag önümçilik liniýasynda amala aşyrylýar.

  Adaty awtoulag tigirli podşipnikler, iki sany rulonly podşipniklerden ýa-da top podşipniklerinden durýar.Rulmanlary gurnamak, ýaglamak, möhürlemek we arassalamak sazlamak bularyň hemmesi awtoulag önümçilik liniýasynda amala aşyrylýar. Bu görnüşli gurluş awtoulag önümçilik zawodyna ýygnamagy kynlaşdyrýar, ýokary çykdajy, ygtybarlylygy pes we awtoulag saklananda hyzmat ediş nokady, rulmany arassalamaly, ýaglamaly we sazlamaly.

 • Double Row Spherical Roller Bearing 22316MB High Speed

  22316MB ýokary tizlikli goşa hatar sferik rolikli rulon

  MB rulman, bürünç saklaýjyny kabul edýän öz-özüni sazlaýjy rolikli rulman seriýasyna degişlidir.Esasy ulanylýan saklaýjylar: möhürlenen polat plastinka saklaýjy (E goşulmasy), aýna süýümli poliamid 66 saklaýjy (TVPB goşulmasy), titrän ýagdaýlarda işlenilen bürünç gaty saklaýjy (M goşulmasy) we möhürlenen polat plastinka saklaýjy (JPA goşulmasy).Esasy ulanylyşy: kagyz öndürmek üçin enjamlar, tizligi peseldiji, **** ulagyň oky, tegelek tegelek dişli guty üçin oturgyç, rulon degirmeni, döwüji ekran, çaphana maşynlary, agaç işläp bejermek enjamlary, dürli senagat tizligini peseldýänler, dikligine öz-özüňi sazlamak oturgyç.

 • Factory Direct Supply Tapered Roller Bearings 32209 32210 32211 32212 32213 32214

  Zawodyň gönüden-göni üpjünçiligi 32209 32210 32211 32212 32213 32214

  Tapylan rolikli podşipnikler aýry podşipniklerdir we podşipnikiň içki we daşarky halkalary ýaryş ýollaryny özüne çekýär.Rulmanlaryň bu görnüşi, gurlan hatarlaryň sanyna görä bir hatar, goşa hatar we dört hatar rulonly podşipnikler ýaly dürli gurluş görnüşlerine bölünýär.

 • 22328CA Spherical Roller Bearing Copper Bao 3628CAK Crusher Use Bearing Spot

  22328CA Sferik rulonly podşipnik mis Bao 3628CAK Crusher Bearing Spot ulanyň

  Öz-özüňi deňleşdirýän rolikli podşipnikde iki hatar rulon bar, olar esasan radial ýük we iki tarapa eksenel ýük göterýärler.Highokary radial ýük göterijiligine eýe, esasanam agyr ýük ýa-da yrgyldy ýüküniň aşagynda işlemek üçin amatly, ýöne arassa eksenel ýük göterip bilmeýär.Daşarky ýaryşyň bu görnüşi sferikdir, şonuň üçin oňat merkezleşdiriji ýerine ýetirijiligi bar we koaksiality ýalňyşlygy öwezini dolup biler.

 • Factory Direct High-Quality Deep Groove Ball Bearings

  Zawod gönüden-göni ýokary hilli çuňňur çukur podşipnikleri

  Çuňňur çukur topy iň köp ulanylýan rulon.Pes sürtülme garşylygy we ýokary tizlik bilen häsiýetlendirilýär.Şol bir wagtyň özünde radial ýük göterýän bölekler ýa-da radial we eksenel birleşdirilen ýükler üçin ulanylyp bilner.Şeýle hem, kiçijik hereketlendiriji, awtoulag we traktor dişli gutusy, maşyn gurallary gutusy, umumy maşynlar, gurallar we ş.m. ýaly eksenel ýük göterýän bölekler üçin ulanylyp bilner.

  Çuňňur çyzykly podşipnikler esasan radial ýük göterýär we şol bir wagtyň özünde radial ýük we eksenel ýük göterip bilýär.Diňe radial ýük göterilende, kontakt burçy nola deňdir.Çuňňur çukur top ruletkasy uly radial arassalanylanda, burç aragatnaşygynyň ýerine ýetirijiligine eýe bolup, uly eksenel ýük göterip biler.Çuňňur çukur topuň sürtülme koeffisiýenti gaty az we çäk tizligi hem gaty ýokary.

 • Spot Wholesale Cylindrical Roller Bearings

  Spot lomaý silindr görnüşli rulmanlar

  Silindr görnüşli rolikli rulman, häzirki zaman tehnikasynda giňden ulanylýan togalanýan podşipnikleriň biridir. Aýlanýan bölekleri goldamak üçin esasy komponentleriň arasynda togalanýan aragatnaşyga daýanýar. Rolikli podşipnikler indi köplenç standartlaşdyryldy. başlamak, ýokary aýlanmagyň takyklygy we amatly saýlama.

  Silindr görnüşli rolik we ýaryş ýoly çyzykly aragatnaşyk podşipnikleri.Esasan radial ýük göterýän uly ýük göterijiligi.Aýlaw elementi bilen ferrulyň saklanýan gyrasynyň arasyndaky sürtülme, ýokary tizlikli aýlanmak üçin amatly.Ferrulyň gyrasynyň saklanýandygyna ýa-da ýokdugyna görä, ony Nu, NJ, NUP, N we NF ýaly bir hatar silindr görnüşli roliklere we NNU we NN ýaly goşa hatar silindr görnüşli rulmanlara bölmek mümkin.Rulman içki halkanyň we daşarky halkanyň aýrylýan gurluşydyr.

 • Inch Non-Standard Bearings Hm51844510 Support Customization, Complete Models

  Inch Standart däl podşipnikler Hm51844510 Hususylaşdyrma, doly modeller

  Roweke hatar rulonly rulonyň eksenel ýük götermek ukyby kontakt burçuna, ýagny daşarky ýaryş burçuna baglydyr.Burç näçe uly bolsa, eksenel ýük göterijiligi şonça-da ulydyr.Roweke hatar çyzylan rolikli podşipnikler iň köp ulanylýan rolikli podşipniklerdir.Awtoulagyň öň tigir merkezinde kiçi göwrümli goşa hatar görnüşli rolikli rulman ulanylýar.Uly sowuk we gyzgyn tegelek ýaly agyr maşynlarda dört hatar örtükli rolikli podşipnikler ulanylýar.

 • 7328BM/P6 Precision Angular Contact Ball Bearing

  7328BM / P6 Takyk burçly kontakt topy

  Burçly kontakt topy podşipnikleri hem radial hem-de eksenel ýüklere çydap biler.Has ýokary tizlikde işläp bilýär.Kontakt burçy näçe uly bolsa, eksenel göterijilik ukyby şonça ýokarydyr.Aragatnaşyk burçy, topuň kontakt nokady bilen radial tekizligindäki geçelgäniň we rulman okunyň dik çyzygynyň arasyndaky burç.Precokary takyklyk we ýokary tizlikli podşipnikler adatça 15 dereje aragatnaşyk burçuny alýarlar.Okuň güýji bilen kontakt burçy ýokarlanýar.

 • Taper Roller Bearing (Metric)

  Taper rolikli podşipnik (Metrik)

  Tapylan rolikli podşipnikler aýry podşipniklerdir we podşipnikiň içki we daşarky halkalary ýaryş ýollaryny özüne çekýär.Rulmanlaryň bu görnüşi, gurlan hatarlaryň sanyna görä bir hatar, goşa hatar we dört hatar rulonly podşipnikler ýaly dürli gurluş görnüşlerine bölünýär.