Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: Satuwdan soňky hyzmatyňyz we kepilligiňiz näme?

J: Näsaz önüm tapylanda aşakdaky jogapkärçiligi çekjekdigimize söz berýäris:

Haryt alnan ilkinji gününden 1,12 aý kepillik;

2. Çalyşmalar indiki sargydyňyzyň harytlary bilen iberiler;

3. Müşderiler zerur bolsa kemçilikli önümleri yzyna gaýtaryň.

S: ODM we OEM sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?

J: Hawa, dünýädäki müşderilere ODM & OEM hyzmatlaryny hödürleýäris, jaýlary dürli stilde we dürli markalarda ululykda düzüp bilýäris, şeýle hem zynjyryň tagtasyny we gaplaýyş gutusyny siziň talaplaryňyza görä düzýäris.

S: MOQ näme?

J: MOQ standartlaşdyrylan önümler üçin 10 sany;ýöriteleşdirilen önümler üçin MOQ öňünden gepleşik geçirmeli.Mysal sargytlary üçin MOQ ýok.

S: Gurluş wagty näçe wagt?

J: Nusga sargytlarynyň esasy wagty 3-5 gün, köpçülikleýin sargytlar üçin 5-15 gün.

S: Sargytlary nädip ýerleşdirmeli?

J: 1. Bize modelini, markasyny we mukdaryny, iberijiniň maglumatyny, iberiş ýoluny we töleg şertlerini e-poçta bilen iberiň;

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda satmak isleýän bolsaňyz, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, Analiz şahadatnamalaryny / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 20-30 gün dowam edýär.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemese, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% balans.

Haryt kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýok, müşderi meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem, howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen gaplamalary we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Eltip bermek üçin tölegler nähili?

Eltip bermek bahasy, harytlary saýlamagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdarynyň, agramynyň we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?